Obchodné podmienky

1. Základné údaje

Dodávateľ e-shopu:

Černušák Drahoslav – GMC elektronik

 Koperníkova 15

 92001 Hlohovec

 Slovenská republika

 IČO: 30925312

 DIČ: SK1020324096

 

(ďalej len "dodávateľ")

Dodávateľ je platiteľom DPH.

 

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:

Banka : SLSP

Číslo účtu : 0281114740/0900

IBAN : SK0509000000000281114740

 

Prevádzky:

Adresa prevádzky je uvedená v sekcii Kontakt.

 

Kontaktné údaje:

 Telefón: +421 902 639 635

 Email: longse@longse.sk

 

 Na emaily odpovedáme zvyčajne v lehote do 12 hodín, najviac však do 3 dní.

 Adresy servisných miest: Aktuálne adresy servisných miest jednotlivých výrobcov oznámime na požiadanie.

 
2. Objednávka tovaru

 

Zoznam tovaru na stránkach www.longse.sk je katalógom bežne dodávaného tovaru. Dodávateľ nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých položiek tovaru. Tovar je vyrábaný na zákazku,dodacia

Doba zvyčajne 21 dní.

K objednaniu zákazník vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle. Odoslaná objednávka tovaru je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Objednávka ďalej slúži k rezervácii tovaru.

Ceny tovaru si môže zákazník overiť u jednotlivých položiek tovaru. Ceny za dopravu a ďalších poplatkov sú uvedené v sekcii Doprava.

Dodávateľ si vyhradzuje právo požadovať pred dodaním tovaru čiastočnú úhradu kúpnej ceny tovaru vo forme zálohovej faktúry v prípade, že objednaný tovar je:

Zákazkovej povahy

Dostupnosť tovaru je "na objednávku"

Jedná sa o väčšie množstvo jedného produktu

 

Zrušenie objednávky

 

Zákazník a dodávateľ môžu bez udania dôvodov zrušiť objednávku zákazníka až do potvrdenia objednávky dodávateľom. Pokiaľ zruší objednávku dodávateľ, zvyčajne uvedie dôvod, prečo nie je možné objednávku potvrdiť.

Zrušenie objednávky po okamihu uzavretia kúpnej zmluvy, je možné iba po predchádzajúcej dohode dodávateľa a zákazníka a za podmienok, ktoré si vzájomne zjednajú.

 

3. Zaslaný tovar

 

U tovaru, ktorý má byť zákazníkovi zaslaný zásielkovou službou, sa k vlastnému uzavretiu kúpnej zmluvy vyžaduje záväzné potvrdenie objednávky dodávateľom.

Záväzným potvrdením objednávky nie je automaticky generované elektronické potvrdenie o prijatí objednávky do systému dodávateľa, ale ide o elektronicky poslané potvrdenie označené ako "konečné potvrdenie objednávky" či telefonické potvrdenie objednávky dodávateľom, kde si dodávateľ a zákazník potvrdí obsah objednávky, najmä druh tovaru, počet kusov, cenu za tovar a prepravu a spôsob a termín doručenia. Okamihom potvrdenia je kúpna zmluva uzavretá.

 

Dodacia lehota

 

Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností dodávateľa doručený v čo najkratšej dobe dopravnou spoločnosťou Slovenská pošta, zvyčajne do 5 pracovných dní u tovaru, ktorý je na sklade a od záväzného potvrdenia objednávky telefonicky alebo emailom.

Tovar sa považuje za dodaný zaslaním na adresu, ktorú zákazník stanovil v objednávke.

 

Spôsob dopravy

 

Dopravu na určenú adresu zaisťuje dodávateľ, a to na území celej Slovenskej republiky. Náklady na dopravu tovaru sa líšia podľa zvoleného spôsobu dopravy. Konkrétny spôsob dopravy volí dodávateľ podľa druhu objednaného tovaru. Objednávateľ bude predtým informovaný o konkrétnom spôsobe dodania tovaru. Možný spôsob dopravy a podmienky dopravy tovaru nájde zákazník v sekcii Doprava.

 

Spôsob uhradenia ceny za tovar

 

Zákazník má niekoľko možností uhradenia kúpnej ceny za tovar. Tovar je možné v plnej výške uhradiť osobne v prevádzke dodávateľovi, dobierkou v mieste predania tovaru prostredníctvom zmluvnej zásielkovej služby, alebo poukázaním kúpnej ceny na účet dodávateľa pod príslušným variabilným symbolom, ktorý platbu identifikuje. Platbu je tiež možné uskutočniť poštovou poukážkou.

Zásielka s tovarom obsahuje vždy daňový doklad a návod k použitiu výrobku.

Inštalácia výrobku ani montáž nie sú súčasťou kúpnej zmluvy.

 

Prevzatie tovaru

 

Zákazník je povinný si vždy prehliadnuť tovar a jeho kompletnosť bezprostredne pred jeho prevzatím. V prípade poškodenia vytvoriť záznam o poškodení zásielky a nechať si túto skutočnosť potvrdiť dopravcom.

Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. Zákazník má tiež právo od zmluvy odstúpiť.

Podpísaním dodacieho listu zákazník súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že dorazilo mechanicky nepoškodené. Na neskoršiu reklamáciu spôsobenú vinou dopravy potom nie je možné brať zreteľ a bude zamietnutá.

Podmienky prevzatia tovaru okrem zodpovedných vzťahov sa líšia v závislostiach na zvolenom dopravcovi, viac v sekcii Doprava.

 

Komunikácia medzi zákazníkom a dodávateľom

 

Ďalšia komunikácia medzi dodávateľom a zákazníkom je uskutočňovaná elektronickou poštou, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.

 

4. Osobný odber tovaru

 

Osobný odber tovaru je umožnený na prevádzke dodávateľa, t.j. na adrese:

GMC elektronik, Nám.sv.Michala 2 , 92001 Hlohovec

Prevádzková doba : Po-Pi  / 8.30 hod – 12.00 hod   a 14.00 hod. – 17.00 hod.

 

Tovar je zákazníkovi v prevádzke dodávateľa rezervovaný po dobu 3 pracovných dní od výzvy k odberu tovaru.

Zákazník má právo si tovar pred uzavretím kúpnej zmluvy prezrieť.

 

5. Záručné podmienky a reklamácia - uplatnenie práv zodpovednosti za chyby

 

Záručná doba a záručný list

Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru zákazníka.

Záručná doba je uvedená u každého tovaru v jeho popise. Pokiaľ k danému výrobku existuje záručný list, potom je vystavený v deň predaja tovaru. V prípade, že záručný list neexistuje, slúži ako záručný list daňový doklad.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho dielu) spôsobené používaním. Kratšia životnosť výrobku sa v takomto prípade nemôže považovať za chybu a nemôže ju ani ako takú reklamovať.

Zákazníkom, ktorí tovar používajú pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je záručná doba stanovená občianskym zákonníkom. V tomto prípade je záručná doba 24 mesiacov od dátumu predaja, prípadné predĺženie záruky je podľa dohody.

 

Reklamácie - rozpor s kúpnou zmluvou

 

V prípade, že zákazník objavil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale chybou samotného výrobku, má v záručnej dobe právo na reklamáciu tovaru.

Postup pri uplatnení práva zo zodpovednosti za vady predaného výrobku (ďalej reklamácie)

Pokiaľ chce zákazník reklamovať tovar kúpený v internetovom obchode www.longse.sk, oznámi túto skutočnosť elektronickou poštou na adrese longse@longse.sk, kde uvedie najmä typ výrobku, jeho výrobné číslo, číslo predajného dokladu a popis závady. Do dvoch pracovných dní budú zákazníkovi poslané informácie o ďalšom postupe, konkrétne adresa autorizovaného servisného strediska, ktoré je najbližšie k bydlisku zákazníka, či adresa, kam zákazník zašle reklamovaný tovar, a formulár "sprievodka reklamovaného tovaru". Nutný dohovor pred odoslaním s reklamačným technikom!

Je vhodné tovar posielať v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, pretože dodávateľ neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru. V prípade oprávnenej reklamácie má zákazník právo na náhradu poštovného v najnižšej nutnej výške k bezpečnému doručeniu (nutné doložiť doklad k tejto preprave). V prípade neoprávnenej reklamácie nemá spotrebiteľ nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani dodávateľ nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane (pokiaľ sa zo strany spotrebiteľa nejednalo napr. o opakovanú bezdôvodnú reklamáciu, u ktorej sa už dá dokázať, že sa z jeho strany jednalo o zneužitie práv spotrebiteľa).

 

Vybavenie reklamácie

 

Dodávateľ či servisné stredisko posúdi oprávnenosť reklamácie chyby na tovare a po posúdený vyrozumie zákazníka telefonicky či emailom o spôsobe vybavenia reklamácie. Následne bude zákazník vyzvaný k vyzdvihnutiu reklamovaného tovaru.

Lehota na vybavenie reklamácie je podľa zákona 30 dní, pokiaľ nebola dohodnutá dlhšia lehota.

 

6. Odstúpenie od zmluvy

 

Právo zákazníka na odstúpenie

Zákazník je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že dodávateľ nesplní zmluvné podmienky dodania.

Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej obchodnej či inej podnikateľskej činnosti, je oprávnený odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

 

Právo dodávateľa na odstúpenie

 

Dodávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť len do okamihu odoslania tovaru, a to iba v prípade nedostupnosti tovaru alebo výraznej zmeny ceny tovaru. Pred odstúpeným je ale dodávateľ povinný vždy kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe.


Postup v prípade odstúpenia od zmluvy

 

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od počiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky prijaté plnenia.

Zákazník môže od zmluvy odstúpiť tak, že túto skutočnosť oznámi dodávateľovi, a to elektronicky na emailovú adresu longse@longse.sk, alebo písomne v prevádzke dodávateľa.

Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol, dátum nákupu a predložiť doklad o zakúpení tovaru.

Pokiaľ zákazník tovar dostal a prevzal, doručí tovar naspäť do prevádzky dodávateľa, kde dodávateľ bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru.

Pokiaľ zákazník doručí tovar naspäť, dodávateľ mu vráti už zaplatenú kúpnu cenu, a to najneskoršie do 15 dní po vrátení tovaru. Dodávateľ vráti finančné prostriedky na účet kupujúceho po podpise dobropisu.

 

7. Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

 

Dodávateľ zhromažďuje so súhlasom zákazníkov osobné údaje zákazníkov, a to meno, adresu, telefón a emailový kontakt. Tieto údaje slúžia predovšetkým pre zjednodušenie objednávok zákazníkov v budúcnosti.

Pokiaľ zákazník prejaví svoj súhlas, môže mu dodávateľ oznamovať emailom a telefonicky obchodné oznamy s novinkami, ponukami, inzerciou a ponúkať účasť v anketách a prieskumoch trhu.

Osobné údaje zákazníka dodávateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe.

Údaje, ktoré dodávateľ o zákazníkovi uchováva a spracováva, môže zákazník kedykoľvek zmeniť a to po prihlásení do "zákazníckej sekcie".

Svoj súhlas s uchovávaním a spracovávaním osobných údajov alebo so zasielaným obchodných oznamov môže zákazník kedykoľvek odvolať, a to tak, že zašle emailovou správu na longse@longse.sk alebo túto skutočnosť oznámi dodávateľovi telefonicky.

 

8. Záverečné ustanovenie

 

Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzavreté medzi dodávateľom a zákazníkom.

Dodávateľ si vyhradzuje právo obchodné podmienky zmeniť. Zmenené podmienky vyhlási vhodným spôsobom na internetových stránkach www.longse.sk rovnako ako vo svojich prevádzkach najmä mesiac pred účinnosťou nových obchodných podmienok.

 

9. Zvláštne ustanovenia

 

 Všetky obrazové materiály sú iba informatívneho charakteru a nemusia zobrazovať ponúkaný tovar. Všetky popisy výrobku majú len informatívny charakter, najmä popis dodávaného príslušenstva nemusí vždy obsahovať presný zoznam položiek. Tovar je vždy dodávaný minimálne v štandarde dodávaného výrobcom a obvyklým príslušenstvom.

Odber noviniek

Kniha návštev

Momentálne prítomný : 1
Dnes návštev : 104
Spolu návštev : 13237
Konzultácie

Ak potrebujete poradiť alebo máte nejaké otázky, sme tu pre Vás, stačí nás kontaktovať.

Dovoz zadarmo

Pri nákupe nad 499.-eur je dovoz a preprava zadarmo.

Spojte sa s nami

Zavolajte nám :

                0902 639 635